OGB Design OGB Design OGB Design

Voor de dagelijkse

Algemeen coördinatie van De Voedselbank is aangesteld:


Antoinette Walenberg

M: 06-26 99 02 99


Het Bestuur van de stichting bestaat

uit vijf leden, te weten:


Coen van Woerkom

Voorzitter@VoedselbankHarderwijk.nl


Truus Omta

Secretaris@VoedselbankHarderwijk.nl


Bert van Winkoop

Penningmeester@VoedselbankHarderwijk.nl


Algemeen bestuurslid:

Wietse Pastoor


Bestuurslid voor Ermelo:
Truus Omta


Bestuurslid voor Putten:
Hans van Hemel


Het jaarverslag 2021


Het financieel jaarverslag 2021


Beleidsplan 2022 - 2023


Privacyregeling Voedselbank
Harderwijk - Ermelo - Putten


ANBIDe statutaire doelstelling van De Stichting Voedselbank Harderwijk - Ermelo - Putten luidt:

 1. Het bestrijden van armoede in de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten door het bieden van voedsel aan personen die over onvoldoende financiële middelen beschikken.
 2. Het tegengaan van verspilling van voedsel door het inzamelen van overschotten van levensmiddelen.
 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uitdeelpunten

Het werkgebied van De Stichting Voedselbank Harderwijk - Ermelo - Putten omvat de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten. In iedere gemeente is een uitdeelpunt van de voedselpakketten. Elke week wordt in Harderwijk, Ermelo en Putten voedsel verzameld, naar de centrale hal in Harderwijk gebracht, uitgezocht en gesorteerd. De kerken en andere organisaties dragen geweldig bij in het aanleveren van producten.


Op donderdag rijdt een kleine vrachtauto naar Arnhem, waar we bij het landelijk distributiepunt voedsel kunnen ophalen. Op woensdag en/ of vrijdag is het uitdeeldag. Dan worden de pakketten samengesteld en vanuit de centrale hal in Harderwijk naar de uitdeelpunten in Ermelo en Putten vervoerd.

De pakketten kunnen daar door de cliënten worden opgehaald. In Harderwijk is de centrale hal tevens de uitdeellocatie voor de cliënten uit Harderwijk.

Bestuur

De organisatie wordt bestuurd door een algemeen bestuur. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de algemene coördinator. De organisatie draait op vrijwilligers en heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

Ook de bestuursleden zijn onbezoldigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid, de financiën, de bestuurlijke contacten met overheden en andere instellingen en het afleggen van verantwoording.

Vrijwilligers

Het werk bij De Voedselbank wordt uitsluitend uitgevoerd door 78 vrijwilligers. Voor de algehele coördinatie van de werkzaamheden is er een algemeen coördinator.


Daarnaast zijn er coördinatoren voor:

 • Het sorteren en wegzetten van de producten op soort en datum.
 • Het inpakken van pakketten.
 • Het uitdelen van de pakketten.
 • Het ophalen en vervoeren van producten en pakketten.
 • Klantenzaken.
 • Administratie.
 • PR, acquisitie en onderhouden van contacten met leveranciers.
 • Schoonmaak en voedselveiligheid.


Klik hier voor het organogram van de Stichting Voedselbank Harderwijk - Ermelo - Putten

Samenwerkingsrelaties

De Voedselbank kan het niet alleen. Naast de inzet van onze vrijwilligers hebben wij een goede samenwerking met diverse organisaties. Zo werken wij onder meer samen met:

 • De Harderwijker welzijnsinstelling ZorgDat, die zorg draagt voor de intake en screening van alle cliënten.
 • Kerkelijke diaconale platforms in Harderwijk, Ermelo en Putten.
 • Maatschappelijke instellingen in Harderwijk, Ermelo en Putten.
 • Collega-Voedselbanken in de regio en Voedselbanken Nederland.
 • Diverse scholen en organisaties in Harderwijk, Ermelo en Putten.
 • De Sternhof, een zorgboerderij in Zeewolde en andere land en tuindersbedrijven uit de Flevopolder.
 • De drie lokale gemeentelijke overheden en politieke partijen.
 • Het bedrijf Betecom uit Harderwijk, die het pand ter beschikking stelt.
 • In verband met de kledinguitgifte aan cliënten van De Voedselbank:
 • stichting SOS Kinderdorpen in Putten
 • de Kledingbank in Ermelo
 • het Leger des Heils in Harderwijk en
 • Nel’s kledingservice Harderwijk.
 • En de bedrijven die u vindt genoemd op de pagina sponsoren.

Voedselbanken Nederland

De Voedselbank Harderwijk - Ermelo - Putten is, samen met 169 andere Voedselbanken, aangesloten bij de landelijke organisatie van Voedselbanken: Voedselbanken Nederland. Door dit lidmaatschap houden wij ons aan de richtlijnen die opgesteld zijn en profiteren we daarmee van de voedselverwerving met landelijk opererende voedselbedrijven.


Er zijn bijvoorbeeld richtlijnen ten aanzien van de toelating van cliënten en ten aanzien van de garantie van de voedselveiligheid. De landelijke organisatie kent 8 regionale distributiecentra. In november 2013 heeft onze Voedselbank zich aangesloten bij het regionale distributiecentrum regio  Arnhem.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over het voedsel of over een vrijwilliger of anderszins, dan bespreekt u in eerste instantie uw klacht met de persoon wie de klacht aangaat.

Kunt u dat niet of komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met de algemeen coördinator van De Voedselbank via info@VoedselbankHarderwijk.nl.


Wanneer dat geen oplossing biedt of u ziet geen mogelijkheid, dan kunt U contact zoeken met de voorzitter of een van de bestuursleden van De Voedselbank.

Dit kan per mail: voorzitter@VoedselbankHarderwijk.nl of secretaris@voedselbank.nl of per brief, die gericht is aan het bestuur, met de vermelding: vertrouwelijk. (zie contact) Vermeld altijd duidelijk uw naam en adres en omschrijf de situatie. Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen.


Het bestuur van de Landelijke Vereniging Voedselbanken.nl kan een bemiddelende rol spelen als het gaat om de behandeling van een klacht.

Zie www.voedselbankennederland.nl/nl/klachten.